Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
эцп ФРАР


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Азотування
У недавно виконаній роботі кристалічний нітрид титану отриманий аналогічним способом: осадженням на вольфрамовому прутку. При температурі 1400° С и співвідношенні Ti : N у газовій фазі, рівному 1:4 створюються умови росту кристалів розміром 3X3 мм. утримування азоту в них становить 21,0-21,3%.

Розкладання аминохлоридов титану. Найбільш докладне дослідження цього найстаршого методу одержання нітриду титану виконані А. X. Брегером. У роботі Брегер одержував нітрид титану реакцією в газовій фазі між TiCl4 і NH3 при 800° С над інертними речовинами з наступним нагріванням при 300-350°.

При використанні для одержання нітриду титану аминохлорида значна частина останнього випаровується, і вихід нітриду титану становить не більше 8-10% після 6 год прожарювання при 1500° С. Передбачається, що аминохлориды розкладаються не відразу до нітриду титану, а з утворенням проміжного з'єднання TiNCl (з'єднання чорного кольору з тетрагональною структурою, що утворяться при 350-400° С.

При нагріванні цього проміжного продукту протягом 6-8 год при 400° С виходить кубічний продукт із ґратами TiN, але ще утримуючі атоми хлору, для повного видалення яких із ґрат необхідне нагрівання до 1000° С. Азотування здійснювалося ретельно очищеним азотом, аміаком і сумішшю азоту з воднем, причому шихту поміщали в залізні, нікелеві або порцелянові човники.

У результаті було встановлено, що при трикратному азотуванні аміаком (щораз протягом 3 год при 1250° С) утримування азоту в отриманому продукті становить 17,61%, при такій же обробці азотом 17,47%, а при азотуванні сумішшю N2 + H2 у результаті 6-годинної операції (підйом температури до 1250° С близько 3 год і витримка на цій температурі також 3 ч) утримування азоту досягає всього 16,4 %. У цій роботі додатковим азотуванням не вдалося збільшити втримування азоту в нітриді.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...