Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Електричні властивості
Статистична вага останніх особливо велика в препаратах нітриду титану, отриманих з аміну хлориду, де ці конфігурації утворяться атомами хлору й атомами азоту й зберігаються в нітриді. З підвищенням азоту в області гомогенности нітриду титану змінюються як параметр кристалічних ґрат і щільність, так і всі фізичні й хімічні властивості, що дуже істотно для його практичного використання.

Дослідження мікро твердості нітриду титану в області його гомогенности виконано в роботі. Показано, що концентраційна залежність мікро твердості є лінійною й подібна щодо цього залежності мікро твердості карбідів титану, цирконію й танталу від утримування зв'язаного вуглецю.

Однак, незважаючи на те, що в останніх трьох випадках екстраполяція лінії мікро твердості на утримання вуглецю, рівне нулю, дає приблизне значення мікро твердості відповідних металів, для нітриду титану це не спостерігається. Якщо в карбідах характер розподілу електронної концентрації мало відрізняється від такого для металів, у нітриді він змінюється в результаті появи значної частки іонного зв'язку.

Останнє може бути пов'язане з утворенням зв'язків Me-Me, меншим збурюванням внаслідок цього валентних електронів атомів азоту й відповідним збільшенням енергетичного розриву між d- і s-станами титану й р-станом азоту. Модуль пружності нітриду титану, отриманий на зразках з низькою щільністю (3,03 гсм3), дорівнює 8060 кгмм2, це занижене значення.

Потім модуль пружності нітриду титану був визначений рівним 25600 кгмм2. Модуль пружності TiN у межах температур до 600° С змінюється мало. Для нітриду титану характерно низьке питоме электро опір, рівне близько 25 мком див, що приблизно у два рази нижче электро опору металевого титану.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...