Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
ИНФО ЭКСПРЕСС

http://otopleniedomov.com/
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітрид титану
Порошок нітриду титану окисляється при нагріванні з легковосстановимыми окислами типу CuO, PbO, HgO, причому окислювання часто супроводжується сильним іскрінням і самозайманням. Нижче 1,5 10-3 асм2 анодний потенціал мало міняється із щільністю струму, значна поляризація нитридных анодів спостерігається в інтервалі 0,002-0,2 асм2, де потенціал зростає на 0,6-0,7 в. Вище 0,2 асм2 анодний потенціал стає практично постійним.

Результати вивчення поводження нітриду титану в контакті з ніобієм, танталом, молібденом і вольфрамом у твердому стані при температурах 1600-2100° С, проведеного нами разом з Г. А. Ясинской і Э. А. Пугач за методикою, описаної в роботі, показують, що найбільше стійок нітрид титану в контакті з молібденом.

Процес азотування порошкоподібного титану в умовах, що практично виключають одночасне окислювання, докладно досліджений. Для азотування використовували порошок титану чистотою 99,98% (періоди ґрат а = 2,96; з = 5,64 А), температура азотування варіювалася від 500 до 1200° С, а витримки при кожній температурі- від 15 до 240 мін

Результати азотування чистого порошку титану показують, що залежність утримування азоту при температурах 700-900° С підкоряється лінійному, а вище - параболічному закону насичення, чого й випливало очікувати, маючи на увазі широку область гомогенности нітриду титану й ускладнення процесу дифузії азоту в кристалічні ґрати в міру заповнення пор між металевими атомами й наближення до верхньої границі області гомогенности.

Основне насичення титану азотом відбувається в перші 10-15 хв, а при подальшій витримці втримування азоту росте незначно. Повне завершення реакційної дифузії з утворенням нітриду граничного складу досягається при витримці протягом 2-4 год при 1200° С.

Досвіди азотування титану (з 95,2% Ti), проведені в тій же роботі, показали, що водень, впроваджений у ґрати титану, сильно сповільнює дифузію азоту при відносно низьких температурах порядку 500- 800° С, коли гідрид титану досить стійкий. За інших рівних умов продукти азотування містять у два рази менше азоту.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...