Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


numbness in hands during pregnancy
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Нітриди неперехідних металів
Ця особливість атома азоту визначає електронну будову його з'єднань із металами - нітридів і з'єднань азоту з неметалами. Виходячи із цих подань, можуть бути висловлені деякі загальні, а також конкретні міркування про електронну будову нітридів і їх фізичних і хімічних властивостях.

Нітриди неперехідних металів. Низькі іонізаційні потенціали атомів лужних металів викликають переважно передачу їхніх валентних електронів атомам азоту з утворенням нітридів складу, що є з'єднаннями іонного типу.

Поряд із цим можлива передача атомами азоту легкоподвижного р-електрона; атомам лужних металів з утворенням азидів MeN3, причому, наприклад, для натрію, калію й т.п. навіть більше ймовірне утворення азиду, чим нітриду, незважаючи на зменшуваний у цьому напрямку іонізаційний потенціал.

Це пояснюється тим, що починаючи з калію відбувається заповнення глубоколежащих d-станів, стабільність яких зростає з ростом головного квантового числа, що викликає перехід легкоподвижного електрона від атома азоту до атома лужного металу. При утворенні азидів визначальним фактором є угруповання з атомів азоту, тому частоти коливань лінійної групи в різних азидах відрізняються друг від друга незначно.

Аналогічні фази утворять метали підгрупи міді, атоми яких можуть переважно передавати валентні електрони атомам азоту з утворенням комбінації стабільних станів з менш вираженим характером іонного зв'язку в порівнянні з нітридами лужних металів (тому що в останніх комбінуються дві конфігурації, а в нітридів міді й ін. конфігурації, тобто конфігурації, типові для металевого й іонного зв'язків).

Це, зокрема, обумовлює напівпровідникові (а не діелектричні) властивості нітридів металів підгрупи міді, а також поява кубічної структури (а не тетрагональної або гексагональної). Склад нітридів бериллия, магнію й щелочноземельных металів відповідає формулі, що вказує на передачу валентних електронів металу атомам азоту з утворенням комбінацій або конфігурацій (для всіх інших) з конфігураціями атомів азоту.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...