Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Одержання нітридів
Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що з підвищенням температури й зниженням тиску азоту втримування карбідів у рівноважних твердих розчинах Мес-MeN підвищується.

Тому для одержання нітридів титану й ніобію, мінімально забруднених вуглецем, реакції необхідно проводити при можливо низьких температурах і при підвищених тисках азоту. Істотний вплив на швидкість відновлення й азотування робить дифузія окису вуглецю й азоту в порах ущільненої шихти (ступінь цього впливу залежить від радіуса пор і геометричних розмірів брикетів ущільненої шихти).

Реакція відновлення окисла металу вуглецем і насичення відновленого металу азотом відбувається головним чином усередині пор шихти, тобто пов'язана з видаленням окису вуглецю й припливом азоту до місця реакції. Якщо швидкість циркуляції окису вуглецю й азоту в порах більше швидкості реакції, то будуть мати місце дійсні швидкості реакції.

Установлено, що механізм перенесення окису вуглецю й азоту в порах шихти й проміжних продуктів реакції визначається режимом, для якого характерний малий діаметр пор у порівнянні з довжиною вільного пробігу молекул, а також малий коефіцієнт дифузії, у результаті чого створюється великий градієнт тисків окису вуглецю й азоту по перетині брикету шихти.

Розраховані величини радіуса пор ущільнених вихідних шихт при одержанні нітридів титану й ніобію виявилися рівними 400- 500 А при загальній пористості 47%. а розраховані радіуси пор проміжних продуктів реакції перебувають у межах 3000-5000 А при загальній пористості 60-80%, причому зі збільшенням часу реакції величини радіусів пор і загальна пористість зростають. Виходячи із цього, показано, що швидкість потоку молекул окису вуглецю й азоту в порах проміжних і кінцевих продуктів реакції при однакових градієнтах тисків на кілька порядків більше, ніж у порах вихідної шихти.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...