Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше


Хостинг Екатеринбург
Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Одержання нітридів
Через малу швидкість потоку молекул у порах вихідної шихти на першому етапі реакції створюється найбільший парціальний тиск окису вуглецю й уповільнення реакції, а зовнішня кірка, що утвориться при реакції, проміжного продукту або нітриду на поверхні брикету практично не створює додаткового градієнта тиску, і фронт реакції із часом переміщається до центра брикету, тобто реакція не йде по всім обсязі одночасно, а переміщається від периферії до центра, причому швидкість росту товщини кірки (верстви) нітриду підкоряється лінійному закону, де т - час

Облік рівноважних і кінетичних особливостей проходження реакцій відновлення - азотування дозволив установити оптимальні режими одержання нітридів титану й ніобію, якими є відповідно температури 1250 і 1400° С, тиск азоту, швидкість струму азоту 0,18 м сек, тривалість нагрівання 3 і 4-5 год (для шихт, гранульованих у кульки діаметром 13 мм). Нітриди ніобію й титану, одержувані при цих умовах, містять відповідно 12,9 і 21,5% азоту при відсутності вуглецю в нітриді ніобію м утримуванні його 0,5-0,7% у нітриді титану. Даний метод докладно проаналізований стосовно до одержання нітриду цирконію.

Показано відомі труднощі його використання, пов'язані з тим, що в міру відновлення двоокису цирконію магнієм і переходу в область твердого розчину кисню в цирконії величина енергії зв'язку істотно зростає й видалення залишкового кисню вимагає вибору відповідного режиму відновлення і його ретельного контролю. Процес відновлення проходить, очевидно, через стадію утворення нітриду магнію.

Температури відновлення окислів при використанні в якості восстановителей металів або їхніх гідридів звичайно 800-1200° С, вуглецю - вище (наприклад, для утворення нітриду титану - 1600-1700° С). У деяких випадках відновлення окислів з утворенням нітридів здійснюється безпосередньо аміаком, водень якого відіграє роль восстановителя. Термічна дисоціація здійснюється із застосуванням з'єднань, що містять одночасно метал і азот.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...