Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
Інше
cheap cialis online::Pharmacy


Контактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Термічні властивості
У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем, а також Эрном і Свитендиком. Автори припустили, що головна роль у формуванні властивостей речовин належить сильно локалізованим зв'язкам між атомами металу й неметалу, тобто ковалентним зв'язкам.

При зміні втримування азоту в області гомогенности Th змінюється, причому для нітриду цирконію - монотонно, а для нітриду ніобію максимальна відповідає нестехиометрическому для нітриду ніобію максимальна Th відповідає нестехиометрическому складу

Зменшення 7 при зниженні втримування азоту в області гомогенности або певної її частини погодиться зі зменшенням Тк у нитридных фазах при зниженні в них утримування азоту (наприклад, MoN і M02N). Це пояснюється посиленням зв'язків Me-Me і локалізацією на них гнітючої частини валентних електронів з відповідним скороченням концентрації електронів провідності й появою енергетичних розривів. Зокрема, нітрид хрому зниження Тк починаючи з деяких утримувань азоту до стехиометрическому складу може бути пояснено появою при цих утримуваннях азоту сильних зв'язків Me-Me і N-N і початком утворення енергетичної щілини.

Отже, у цей час не накопичений скільки-небудь значний експериментальний матеріал по магнітних властивостях нітридів перехідних металів і не запропоновано яких-небудь інтерпретацій наявних даних. Можна лише відзначити, що парамагнетизм нітридів лантаноидов зростає з підвищенням статистичної ваги стабільних конфігурацій атомів лантаноидов.

Зменшення магнітної сприйнятливості нітриду титану при розчиненні в ньому карбіду може бути пов'язане зі зниженням статистичної ваги конфігурацій і зростанням статистичної ваги конфігурацій при одночасної досить сильної делокализации валентних електронів і титану й азоту. Деякі дані по магнітних властивостях нітридів урану й плутонію при низьких температурах наведені.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...