Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Термодинаміка нітридів
Термодинамічні властивості нітридів наведені в довідниках і оглядових роботах. Тому в справжньому розділі основна увага звернена на відносну термодинамічну стабільність нітридів у різних середовищах, визначення температурного діапазону термодинамічної стабільності й рівноважних значень парціального тиску азоту над нітридами, можливість здійснення реакцій між нітридами й іншими з'єднаннями, а також на оцінку очікуваних властивостей продуктів реакцій. Розрахунок теплоємності деяких нітридів.

У процесі окислювання тугоплавких з'єднань аналогічно тому, як це спостерігається при окислюванні металів і сплавів, утвориться багатошарова окалина, що складається з декількох окісних фаз, між якими при високих температурах можливе протікання різних обмінних реакцій, що значно змінюють склад окалини й умова дифузії через неї компонентів реакції.

Ці величини можуть бути розраховані декількома методами, з яких найбільшої уваги заслуговує метод визначення термодинамічних величин, у якому використовують значення теплоемкостей Ср при різних температурах, теплот утворення й абсолютної ентропії компонентів реакції в стандартному стані, а також метод, в основі якого лежить використання наведених термодинамічних потенціалів.

Таким чином, використовуючи співвідношення (I, 12), можна визначити значення наведеного термодинамічного потенціалу тугоплавкого з'єднання, якщо відомі значення ізобарно-ізотермічних потенціалів реакції утворення з'єднання при різних температурах і величини теплот його утворення в стандартному стані.

Знання наведених термодинамічних потенціалів деяких нітридів дозволяє значно спростити розрахунки термодинамічних потенціалів реакцій, що протікають за участю цих з'єднань, не прибігаючи до трудомісткого методу визначення цих величин, використовуючи термодинамічні співвідношення (I, 3) за відомим значенням теплот утворення й абсолютних ентропії, а також теплоємності порівн компонентів реакції в широкій області температур.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...