Структура й властивості нітридів
Нітриди скандію Найбільш повне дослідження умов утворення й деяких властивостей нітриду скандію ScN проведено в роботі Фридериха й Зиттиг. При спробі одержати нітрид скандію в струмі азоту відновленням окису скандію вугіллям при температурі вище...
Субнитрид барію Перед азотуванням сирий стронцій очищають вакуумною перегонкою при температурі 675-870° С, після чого в спеціальній апаратурі дією на стронцій аміаку одержують гексамин, що розкладається протягом двох днів до аміду. Останній...
Одержання нітриду магнію Дэвис для одержання нітриду магнію в струмі азоту або аміаку рекомендує застосовувати температуру, що перебуває в межах між температурою сублімації й кипіння магнію для того, щоб, возгоняющийся магній міг руйнувати верства нітриду с...
Аналіз нітридів Аналіз властивостей і електронної структури нітридів дозволяє запропонувати їхню класифікацію, засновану на єдиних принципах. До першого класу ставляться нітриди...
Одержання нітридів Особливості одержання нітридів відновленням окислів металів вугіллям при одночасному азотуванні досліджені на прикладі нітридів титану й ніобію. Показано, що...
ІншеКонтактні даніНаша адреса: Москва, Никитская М. вул., 27
Телефон: +7 (495) 690 55 15
Телефон: +7 (495) 720 53 12
Термодинаміка нітридів
Термодинамічна стабільність нітридів у різних середовищах. Стабільність тугоплавких з'єднань є важливим чинником, що визначає їхнє успішне використання як високотемпературні матеріали.

На більше високу стабільність указує велике позитивне значення стандартної вільної енергії реакції взаємодії тугоплавкого з'єднання з даною газовою фазою. Однак деяка взаємодія спостерігається навіть при позитивному значенні AZ0 завдяки тому, що продукти реакції можуть існувати з активностями, меншими одиниці, наприклад, при розчиненні їх у вихідних компонентах.

При великому позитивному значенні AZT реакція стає практично неможливою. Варто взяти до уваги також кінетику реакцій. У деяких випадках взаємодія з навколишнім середовищем є настільки слабким, що допускає використання матеріалу в даних умовах, хоча з термодинамічної точки зору він є нестабільним.

Таким чином, термодинаміка, будучи надійними коштами пророкування потенційно стабільних у даних умовах з'єднань, не дає можливості одержати вичерпну оцінку стабільності з'єднань. Розглянемо деякі закономірності термодинамічної стабільності нітридів у середовищі повітря, вуглецю й у вакуумі.

Стабільність нітридів у середовищі повітря. Нижче розглянуті термодинамічні умови протікання реакції взаємодії нітридів з повітрям при тиску, рівному 1 am (0,2 am 02 і 0,8 am N2), і наведені результати термодинамічного розрахунку рівноваг у системах нітрид-кисень і визначення рівноваги тиску газоподібних продуктів реакції взаємодії ряду нітридів TiN, ZrN, VN, BN, Si3N4 з киснем повітря.

Для розрахунку термодинамічних величин були використані наведені термодинамічні потенціали, табулированные для елементів і з'єднань у газоподібному й конденсованому станах у спеціальних таблицях. Нітриди характеризуються більше високою термодинамічною стабільністю, чим відповідні карбіди при низьких температурах, але значно меншою вільною енергією утворення відповідних окислів.
Межатомное взаємодія Безсумнівно, одночасно повинен змінюватися характер провідності, пов'язаний зі зміною ширини енергетичних розривів, властивих, особливо для нітридів другого напівперіоду лантаноидов, напівпровідникам, у цьому випадку...
Нітриди лантану В огляді повідомляється, що азотування підмножини металевого лантану при температурі червоного розжарювання в струмі азоту проходить повільно: утримування азоту в продукті азотування через 15 хв 4,4%, через 30 хв - 6,0%. Повністю азотування...
Термічні властивості У роботі дійсно показана відповідність між і щільністю станів для ряду нітридів, а також твердих розчинів. Найкращі результати дає кореляція з теоретичними кривими щільності станів, отриманих Бильтцем,...